Trending

Việt Nam xây dựng khung pháp lý cho tiền mã hóa

  • Tuần trước, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái đã chỉ đạo ba bộ làm việc với ngân hàng trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khác để xây dựng khuôn khổ pháp lý cho tiền điện tử. Ba Bộ là Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin & Truyền thông.
  • Phó Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Trung ương để đưa ra các văn bản pháp luật cụ thể cần sửa đổi, bổ sung, ban hành cũng như đề xuất khung thời gian cụ thể để thực hiện.
  • Khung pháp lý cho tiền điện tử sẽ được ban hành theo các chi tiết được nêu trong Quyết định 1255, do thủ tướng Việt Nam ban hành vào ngày 21/8/2017. Quyết định 1255 phê duyệt kế hoạch phát triển khung pháp lý để quản lý và xử lý “tài sản số, tiền tệ kỹ thuật số và tiền mã hóa.”
  • Một số đề xuất để điều chỉnh tiền điện tử đã được đưa ra vào tháng 11/2018 nhưng chưa có quyết định nào được áp dụng. Báo cáo chỉ ra rằng các cơ quan quản lý của Việt Nam không có chung quan điểm về cách xây dựng khung pháp lý cho tiền điện tử.
  • Theo báo cáo của chính phủ về việc thực hiện Quyết định 1255 ngày 17/2/2021, Bộ Tài chính đã thành lập một nhóm nghiên cứu về tài sản tiền điện tử với mục đích đưa ra các khuyến nghị về khuôn khổ pháp lý để giám sát các hoạt động phát hành và giao dịch tiền điện tử.
  • Trong khi đó, việc sở hữu tiền điện tử ở Việt Nam đã tăng đáng kể trong những năm qua. Nghiên cứu của Triple A cho thấy hơn 5.9 triệu người, tương đương 6.1% tổng dân số Việt Nam hiện đang sở hữu tiền điện tử. Một cuộc khảo sát của Finder.com cho thấy những người Việt Nam được hỏi có tỷ lệ sở hữu tiền điện tử cao nhất.

Nguồn: News.bitcoin.com

bài viết liên quan